LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Služba za radioterapiju

Služba za radioterapiju, smešten u novoj zgradi Kamenice 2, zvanično je počeo sa radom 1. septembra 2016. godine.

U Službi za radioterapiju trenutno je zaposleno četvoro lekara, od toga dva lekara specijalista radiologa onkologa i dva lekara na specijalizaciji iz radijacione onkologije, sedmoro viših radioloških tehničara i dva medicinska fizičara.

SAM 01611

Od radioterapijske opreme, Centar za radioterapiju poseduje:

-    CT simulator – 24-slajsni Simensov CT simulator, na kome se vrši CT snimanje bolesnika, u tačno određenoj poziciji uz pomoć opreme za imobilizaciju, identično, upravo kako će se i zračiti na linearnom akceleratoru,te vrši RT rekostrukcija dobijenih image-a,

-    Sistem za planiranje radioterapije Monaco – vrlo složen i moćan kompjuterski softever, na koji se sa CT simulatora eksportuju rekonstruisani CT snimci, na kojima zatim  lekar specijalista vrši delineaciju određenih volumena (tumor, regionalni limfni čvorovi i rizični organi) a medicinski fizičar na osnovu instrukcije lekara vrši aranžman zračnih snopova, strogo poštujući određena ograničenja (koliko okolna zdrava tkiva i organi smeju da prime dozu zračenja i homogena ozračenost tumora dozom koju je prepisao lekar),

-    Informaciono verifikacioni sistem Mosaiq – složeni softver, kojim je ceo RT  sistem povezan u jedno zatvoreno kolo – kojim kruže  informacije o pacijentu, plan zračenja pacijenta  sa sistema za planiranje, uz pomoć koga se vrši zračenje pacijenta i verifikacija plana pacijenta na aparatu za zračenje,

-    1 visokoenergetski linearni akcelerator Versa HD, firme Elekta, koji omogućuje fotonsko i elektronsko zračenje različitih energija, na kome viši radiološki tehničari sprovode verifikaciju plana, te sam zračni tretman pacijenta uz saradnju sa lekarem specijalistom,te QA procedure koje sprovode medicinski fizičari.

Potrebno je naglasiti izuzetan značaj timskog rada lekara, medicinskog fizičara i višeg radiološkog tehničara, koji je neophodan za uspešno sprovođenje planiranog lečenja bolesnika.

SAM 01251


RADIOTERAPIJA

U Službi za radioterapiju sprovodi se radioterapija kod bolesnika obolelih od raka pluća, a na osnovu odluke Onkološke komisije Instututa za plućne bolesti Vojvodine.

Radioterapija se može sprovoditi samostalno, ili u kombinaciji sa drugim vidovima lečenja, hirurgijom i sistemskom terapijom. U odnosu na hirurško lečenje može biti preoperativna i postoperativna, a u odnosu na hemioterapiju, sekvenciona (nakon hemioterapije) ili konkomitantna (hemioiradijacija).

Radioterapija takođe, može biti radikalna i palijativna. Radikalna ili kurativna se sprovodi sa ciljem kompletnog uništenja tumora, dok se palijativna radioterapija sprovodi kod uznapredovalih stadijuma bolesti, u cilju olakšanja tegoba bolesniku (smanjenje bolova, zaustavljanje krvarenja, olakšanja disanja).

Kada Onkološka komisija donese odluku za zračnu terapiju, bolesnik je na spisku za zračenje u ZIS-u (zdravstveni informacioni sistem Instituta za plućne bolesti Vojvodine). Prema tom spisku, bolesnici se zakazuju za CT za planiranje radioterapije.

U zakazanom terminu, bolesnik prvo dolazi u radiološku ambulantu sa traženim nalazima: kompletna medicinska dokumentacija, novi nalazi KKS, urea i kreatinin. Lekar specijalistaradijacioni onkolog još jednom proverava medicinsku dokumentaciju, obavlja razgovor sa bolesnikom, po potrebi vrši klinički pregled bolesnika i informiše ga o daljim postupcima i mogućim komplikacijama u toku zračne terapije. Ovom prilikom se određuje da li će se zračna terapija sprovoditi u bolničkim ili ambulantnim uslovima.

Ukoliko su svi medicinski parametri zadovoljeni, lekar specijalista upućuje bolesnika na CT za planiranje određene regije i izdaje izveštaj o obavljenoj proceduri. Nakon urađenog CT-a, lekar specijalista pregleda CT snimke i odlučuje, da li se nastavlja sa procedurom. Bolesnik se zatim upućuje kući. Na osnovu urađenog CT-a određene regije (grudni koš, glava, kičma, karlica) pristupa se planiranju radioterapije u kome učestvuje lekar specijalista radijacioni onkolog i medicinski fizičar. Kada je planiranje završeno, pristupa se proveri plana u kome učestvuje lekar specijalista i medicinski fizičar. Nakon provere i usvajanja plana, podaci plana se prebacuju preko Mosaiq informacionog sistema u softver linearnog akceleratora i tada je sve spremno za zračenje bolesnika.

Nakon toga se bolesnik  se telefonom obaveštava o terminu započinjanja zračne terapije. Ukoliko se bolesnik zrači u hospitalnim uslovima, pre započinjanja zračenja, bolesnik se hospitalizuje. Ukoliko se zrači ambulantno, dolazi na zračenje u ugovorenom terminu.

U Službi za radioterapiju Instituta za plućne bolesti, bolesnici oboleli od raka pluća se rutinski tretiraju 3D konformalnom radioterapijom. Nedavno smo usvojili jednu od naprednih tehnika zračne terapije: IMRT – intenzitetom modulisana radioterapija, a u planu nam je da uskoro započnemo jos jednu naprednu tehniku, VMAT – volumetrijski modulisana lučna terapija. 3D konformalna radioterapija obogućava primenu kvalitetne radioterapije za naše bolesnika, ali će ove dve nove napredne tehnike znatno povećati ktvalitet radioterapije bolesnika obolelih od raka pluća, u Institutu za plućne bolesti Vojvodine.

Otvaranjem Službe za radioterapiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine je sada u mogućnosti da obezbedi kompletno lečenje bolesnika obolelih od raka pluća.

FaLang translation system by Faboba

Rukovodilac Službe:

mr sci. med. Tatjana Bošković

Glavni radiološki tehničar: LJiljana Lončarski

 

Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567