LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Kvalitet

Kvalitet počinje i završava sa pacijentom. Njegovo zadovoljstvo je imperativ za kvalitet, jer definiše dimenzije kvaliteta i ocenjuje kvalitet usluga. Ispunjavanje zahteva, potreba i očekivanja pacijenata je prioritet svih zaposlenih u Institutu.

 

KVALITET PO STANDARDU ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom

Institut za plućne bolesti Vojvodine ima uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim ISO standardom za upravljanje kvalitetom od 2005.g. Sertifikacija se redovno obnavlja svake tri godine.

U martu 2017.g., poslovanje Instituta je usklađeno sa najnovijom verzijom standarda iz 2015.g. (SRPS ISO 9001:2015).

Standardizacija sistema kvaliteta, koja traje već 12 godina, doprinosi poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga koje se pružaju pacijentima. Dokumentovane procedure rada obezbeđuju da se svaka usluga pruži na propisan, a istovremeno i najbolji mogući način, sa tačno definisanim elementima: ko, šta, kada, kako i gde treba da uradi.

Interne i eksterne kontrole kvaliteta, te kontinuirano praćenje, merenje i analiza su osnov za uočavanje grešaka i njihovo ispravljanje, kao i za planiranje poboljšanja. Na taj način se povećava efektivnost, a usluge se pružaju u najkraćem mogućem vremenu, najsavremenijim metodama i sredstvima lečenja od strane kompetentnog osoblja, uz maksimalnu pažnju i poštovanje prava pacijenta.

Održavanje i unapređenje sistema kvaliteta dovodi do harmonizacije odnosa između pacijenata i zaposlenih i omogućava svim učesnicima ovog odnosa, da na jasan i nedvosmislen način, shvate i prihvate svoje obaveze, nadležnosti i odgovornosti.

Sistem upravljanja kvalitetom se održava i unapređuje uz posvećenost i angažovanje svih zaposlenih u Institutu.

Politika kvaliteta

Sertifikat ISO 9001

 

AKREDITACIJA LABORATORIJA

Institut za plućne bolesti Vojvodine je akreditovan za usluge biohemijskih i mikrobioloških ispitivanja humanih uzoraka, od strane ATS-a (Akreditacionog tela Srbije) od 2008.g., u skladu sa međunarodnim standardom za laboratorijska ispitivanja SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Od 2012.g., Institut je akreditovan po standardu za medicinske laboratorije SRPS ISO 15189:2008, a od maja 2016.g., po najnovijem izdanju standarda SRPS EN ISO 15189:2014. Akreditacijom biohemijske i mikrobiološke laboratorije prema standardu SRPS EN ISO 15189:2014, daje se zvanično priznanje i potvrđuje kompetentnost Instituta za obavljanje biohemijskih i mikrobioloških ispitivanja humanih uzoraka.

Laboratorije:

Služba za biohemijsku dijagnostikuu 

Služba za mikrobiološku dijagnostiku

Sertifikat akreditovanih laboratorija

 

AKREDITOVANA ZDRAVSTVENA USTANOVA

Institut za plućne bolesti Vojvodine je akreditovana zdravstvena ustanova od 2015.g.

Novi ciklus akreditacije je započet u decembru 2021.g., a ocenjivanje od strane ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) je sprovedeno u periodu od 25.05. do 27.05.2022.g.

Na osnovu procentualne zastupljenosti ocena dobijenih tokom ocenjivanja, direktor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) je na osnovu člana 18. Pravilnika o akreditaciji zdravstvenih ustanova doneo Rešenje o akreditaciji Instituta za plućne bolesti Vojvodine na period od 7 godina i Sertifikat o akreditaciji u trajanju do 23.06.2029.g.

Ocenjivanje usaglašenosti sa nacionalnim standardima za zdravstvene ustanove, koje su sproveli ocenjivači Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS), potvrđuje da se Institut za plućne bolesti Vojvodine nalazi u samom vrhu srpskog zdravstva po kvalitetu usluga koje pruža pacijentima.

Kvalitet rada je ocenjivan prema unapred utvrđenim kriterijumima i skali (ocene od 1 – 5) za ocenjivanje ispunjenosti.

Od 610 kriterijuma, 98,36 % je ocenjeno najvišim ocenama 4 i 5.

U Izveštaju o ocenjivanju su navedena i glavna dostignuća:

Osnovni potencijal Instituta za plućne bolesti Vojvodine su zaposleni, njihov motiv da podignu nivo zdravstvene zaštite i kvalitet pružanja usluga korisnicima usluga, njihova želja za edukacijom i novim dostignućima.

Evidentno je korišćenje savremenih tehnologija sa dobrom organizacijom rada.

Potencijali ustanove su i kontinuirana nabavka nove medicinske opreme.

Dostignuće je i primena inovativne terapije (biološka i imunološka terapija kod pacijenata sa karcinomom tumora, biološka terapija za astmu i cističnu fibrozu, terapija za plućnu hipertenziju). Vrše se kliničke studije - ispitivanje lekova.

Timski rad i dobra povezanost je omogućena Integrisanim bolničkim informacionim sistemom (IBIS).

Za pohvalu je renoviranje Službe za mikrobiologiju i Klinike za opstruktivne bolesti pluća i akutne pneumopatije.

Prvi strateški cilj je proširenje prostornih kapaciteta IPBV i rekonstrukcija postojećih organizacionih jedinica, planira se i izgradnja novog objekta “Kamenica 3”.

Zdravstvena dokumentacija se vodi pažljivo, u papirnoj i elektronskoj formi, od prijema do otpusta bolesnika.

U radu je prikazan koncept upravljanja zadovoljstvom korisnika usluga, kao i pristup u sprovođenju odnosa na kome se zasniva poslovna strategija upravljanja i omogućava stvaranje čvrste veze između korisnika i Ustanove, što i predstavlja najvažniji segment upravljanja zadovoljstvom korisnika usluga.

Institut je i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i nosilac je međunarodnih i domaćih kurseva, simpozijuma i značajnih međunarodnih projekata (10), pokrajinskih (10) i gradskih projekata (3). IPBV je nosilac pilot projekta ,,Rano otkrivanje raka plućai primenom LDCT pregleda obavlja se skrining osoba u riziku.

Do početka rada Kovid bolnice u Novom Sadu, IPBV je bio u Kovid sistemu te je primenjivana strategija u borbi protiv zaraznih bolesti koja je usvojena. Preduzeti su svi koraci koji su sprovođeni sa ciljem prevencije širenja bolesti COVID – 19, kako bi se obezbedio kontinuitet procesa rada i maksimalni nivo sigurnosti uz veliku aktivnost epidemiologa na sprečavanju i suzbijanju bolničkih infekcija i praćenju i kontroli epidemiološke situacije.

Institut je vrlo uspešno iskoristio period između akreditacijske posete i reakreditacije i time potvrdio princip akreditacije, tj. stalnog unapređenja kvaliteta rada i bezbednosti korisnika usluga i zaposlenih.

 

Sertifikat o akreditaciji

Rešenje o izdavanju Sertifikata o akreditaciji

 

Planovi i izveštaji Komisije za unapređenje kvaliteta:

Izveštaj o zadovoljstvu zaposlenih u 2022.g.

Izveštaj o zadovoljstvu radom specijalističkih službi u 2023.g.

Izveštaj o zadovoljstvu bolničkim lečenjem u 2023.g.

Izveštaj komisije o unapređenju kvaliteta rada za 2022.g.

Plan za unaređenje kvaliteta rada 2023.g.

 

Odgovorno lice za kvalitet:

Sašenka Mirković, dipl. inž, Predstavnik rukovodstva za kvalitet/Predsednik Komisije za unapređenje kvaliteta rada/Saradnik za upravljanje kvalitetom

Kontakt telefon: 021/4805107

 


 

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567