LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Kvalitet

 Kvalitet počinje i završava sa pacijentom. NJegovo zadovoljstvo je imperativ za kvalitet, jer definiše dimenzije kvaliteta i ocenjuje kvalitet usluga. Ispunjavanje zahteva, potreba i očekivanja pacijenata je prioritet svih zaposlenih u Institutu.

 

KVALITET PO STANDARDU ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom

 Institut za plućne bolesti Vojvodine ima uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim ISO standardom za upravljanje kvalitetom od 2005.g. Sertifikacija se redovno obnavlja svake tri godine.

U martu 2017.g., poslovanje Instituta je usklađeno sa najnovijom verzijom standarda iz 2015.g. ( SRPS ISO 9001:2015).

Standardizacija sistema kvaliteta, koja traje već 12 godina, doprinosi poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga koje se pružaju pacijentima. Dokumentovane procedure rada obezbeđuju da se svaka usluga pruži na propisan, a istovremeno i najbolji mogući način, sa tačno definisanim elementima: ko, šta, kada, kako i gde treba da uradi.

Interne i eksterne kontrole kvaliteta, te kontinuirano praćenje, merenje i analiza su osnov za uočavanje grešaka i njihovo ispravljanje, kao i za planiranje poboljšanja. Na taj način se povećava efektivnost, a usluge se pružaju u najkraćem mogućem vremenu, najsavremenijim metodama i sredstvima lečenja od strane kompetentnog osoblja, uz maksimalnu pažnju i poštovanje prava pacijenta.

Održavanje i unapređenje sistema kvaliteta dovodi do harmonizacije odnosa između pacijenata i zaposlenih i omogućava svim učesnicima ovog odnosa, da na jasan i nedvosmislen način, shvate i prihvate svoje obaveze, nadležnosti i odgovornosti.

Sistem upravljanja kvalitetom se održava i unapređuje uz posvećenost i angažovanje svih zaposlenih u Institutu.

Politika kvaliteta

Sertifikat ISO 9001

 

AKREDITACIJA LABORATORIJA

Institut za plućne bolesti Vojvodine je akreditovan za usluge biohemijskih i mikrobioloških ispitivanja humanih uzoraka, od strane ATS-a (Akreditacionog tela Srbije) od 2008.g., u skladu sa međunarodnim standardom za laboratorijska ispitivanja SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Od 2012.g., Institut je akreditovan po standardu za medicinske laboratorije SRPS ISO 15189:2008, a od maja 2016.g., po najnovijem izdanju standarda SRPS EN ISO 15189:2014. Akreditacijom biohemijske i mikrobiološke laboratorije prema standardu SRPS EN ISO 15189:2014, daje se zvanično priznanje i potvrđuje kompetentnost Instituta za obavljanje biohemijskih i mikrobioloških ispitivanja humanih uzoraka.

Laboratorije:

Služba za biohemijsku dijagnostiku

Služba za mikrobiološku dijagnostiku

Sertifikat akreditovanih laboratorija

 

AKREDITOVANA ZDRAVSTVENA USTANOVA

Institut za plućne bolesti Vojvodine je akreditovana zdravstvena ustanova.

Ocenjivanje usaglašenosti sa nacionalnim standardima za zdravstvene ustanove, koje je sprovedeno od 19. 04. do 22. 04. 2015. g., od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, potvrđuje da se Institut za plućne bolesti Vojvodine nalazi u samom vrhu srpskog zdravstva po kvalitetu usluga koje pruža pacijentima.

Kvalitet rada je ocenjivan prema unapred utvrđenim kriterijumima i skali (ocene od 1 – 5) za ocenjivanje ispunjenosti. Od 606 kriterijuma, 93,23 % je ocenjeno najvišim ocenama 4 i 5.

Na osnovu procentualne zastupljenosti ocena dobijenih tokom ocenjivanja, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je na osnovu člana 18. Pravilnika o akreditaciji zdravstvenih ustanova, donela Rešenje o izdavanju Sertifikata o akreditaciji Instituta za plućne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica, na period od 7 godina.

U tom trenutku, Institut za plućne bolesti Vojvodine, bio je najbolje ocenjena stacionarna zdravstvena ustanova u R. Srbiji.

U Izveštaju o ocenjivanju između ostalog stoji:

“Institut za plućne bolesti Vojvodine je specijalizovana ustanova koja obezbeđuje svojim korisnicima visokokvalitetne dijagnostičke procedure, kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja kroz ambulantni rad i neophodno bolničko lečenje preko nekoliko stacionarnih jedinica odnosno Klinika. Značajno dostignuće Instituta predstavljaju dijagnostički centri koji sveobuhvatno od biohemije preko mikrobiologije, patologije i radiologije doprinose brzom i kvalitetnom dijagnostičkom i terapijskom pristupu pulmološkim bolesnicima. Dijagnostički centri su opremljeni vrhunskom tehnologijom, kadar je stručan i vodi se računa o kvalitetu, bezbednosti i kontinuiranoj edukaciji. U upotrebi je radiološki informacioni sistem (PACS-Picture Archiving and Communication System) i uvedena mogućnost teleradiološke konsultacije. Odnos zaposlenih prema pacijentima je za pohvalu. Postoji kontinuitet u oblasti praćenja i unapređenja kvaliteta i bezbednosti koji je takođe za svaku pohvalu. U Centru za patologiju formirana je laboratorija za molekularnu genetiku, čime je učinjen kvalitativni iskorak u lečenju tumora pluća. Institut se izdvaja i osnivanjem Centra za medicinu sna, jedinstvenim na našem prostoru. Lečenje pacijenata je u skladu sa najnovijim smernicama, kadar je stručan, zdravstvena dokumentacija se vodi pažljivo, u papirnoj i elektronskoj formi od prijema do otpusta bolesnika. Zadovoljstvo korisnika usluga ispituje se i analizira redovno. Velika pažnja posvećuje se stručnom usavršavanju zaposlenih. Značajno dostignuće Instituta je i veoma razvijen bolnički informacioni sistem. Institut je i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, zapošljava 25 doktora nauka. Nosilac je međunarodnih i domaćih kurseva, simpozijuma i nekoliko značajnih projekata".

Sertifikat o akreditaciji

Rešenje o izdavanju Sertifikata o akreditaciji

 

Planovi i izveštaji Komisije za unapređenje kvaliteta:

Integrisani plan unapređenja kvaliteta rada za 2022. godinu

Integrisani izveštaj o radu Komisije za unapređenje kvaliteta rada za 2021. godinu

Izveštaj o zadovoljstvu zaposlenih u 2021.g.

 

Odgovorno lice za kvalitet:

Sašenka Mirković, dipl. inž, Predstavnik rukovodstva za kvalitet/Predsednik Komisije za unapređenje kvaliteta rada/Saradnik za upravljanje kvalitetom

Kontakt telefon: 021/4805107

 


 

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567