LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Javne nabavke

Poslovni podaci ukratko:
Institut za plućne bolesti Vojvodine
Put doktora Goldmana 4,
21204 Sremska Kamenica

PIB: 100804605,   MBR: 08042462,   JBKJS: 02567

 Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Javne nabavke 2024

 
 

Plan javnih nabavki - verzijа 1

 

Javne nabavke 2023 

 
 

Plan javnih nabavki - verzijа 1

Plan javnih nabavki - verzija 2

 

Plan javnih nabavki - verzija 3

Plan javnih nabavki - verzija 4

Plan javnih nabavki - verzija 5

Javne nabavke 2022

 
 

Plan javnih nabavki - verzija 1

Plan javnih nabavki - ver. 2 izmena 1

Plan javnih nabavki - ver. 3 izmena 2

Plan javnih nabavki - ver. 4 izmena 3

Plan javnih nabavki - ver. 5 izmena 4

Plan javnih nabavki - ver. 6 izmena 5

Plan javnih nabavki - ver. 7 izmena 6

Plan javnih nabavki - ver. 8 izmena 7

Plan javnih nabavki - ver. 9 izmena 8

 

 

Javne nabavke 20210

 

Plan javnih nabavki

Javne nabavke 2020

 

Plan javnih nabavki

JNOP 26/2020, Javna nabavka dobara -  SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA BRONHOLOŠKI KABINET, oblikovano po partijama od 1 do 7, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije-pojašnjenja
Odluka o dodlei ugovora
Obaveštenje o zajključenom ugovoru

JNOP 25/2020, Javna nabavka dobara -  SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - RTG FILMOVI I PRATEĆA OPREMA, oblikovano po partijama od 1 do 3, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodlei ugovora
Obaveštenje o zajključenom ugovoru

JNMV 12/2020, Javna nabavka usluga - SERVISIRANJE VIDEOBRONHOSKOPA, proizvodjaća OLYMPUS, javna navabka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zajključenom ugovoru

JNMV 11/2020,  Javna nabavka dobara -  GORIVO ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zajključenom ugovoru

JNOP 24/2020,  Javna nabavka dobara -  LEKOVI VAN LISTE LEKOVA III, oblikovano po partijama od 1 do 3, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zajključenom ugovoru

JNOP 23/2020,  Javna nabavka radova - ADAPTACIJA KLINIKE ZA OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA I AKUTNE PNEUMOPATIJE, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije-pojašnjenja I
Dodatne informacije-pojašnjenja II
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zajključenom ugovoru

JNOP 22/2020 Javna nabvaka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE, MASKE I ZAŠTITNA OPREMA, oblikovano po partijama od 1 DO 7, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkusren dokumentacihe I
Odluka o obistavi postupka

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zajključenom ugovoru

JNOP 21/2020 Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - UGRADNI MATERIJAL U HIRURGIJI, oblikovano po partijama od 1 do 4, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JNOP 20/2020 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI I LABORATORIJSKI MATERIJAL, oblikovano po parttijama od 1 do 25, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije-poja[njenja I
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 19/2020 Javba nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU PULMOLOGIJU, oblikovano po partijama od 1 do 49, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja I
Izmene i dopune konkusrne dokumentacije I
Dodatne informacije i pojašnjenja II
Dodatne informacije i pojašnjenja III
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zajključenom ugovoru

JNOP 18/2020 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – PRIBOR I MATERIJAL ZA HIRURGIJU I ANESTEZIJU, oblikovano po poartrijama od 1 do 68, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkusrne dokumentacije
Dodatne informacije-poja[njenja I
Izmene i dopune konkusrne dokumentacije II
Dodatne informacije i pojašnjenja II
Dodatne informacije i pojašnjenja III
Dodatne informacije i pojašnjenja IV
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 17/2020 Javna nabavka dobara - MEDICINSKA OPREMA – EBUS APARAT SA PRATEĆOM OPREMOM, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštzenje o zaključenom ugovoru

JNOP 16/2020 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – ZAVOJNI MATERIJAL, pblikovano po partijama od 1 do 9, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zajključenom ugovoru

JNOP 15/2020 Javna nabavka dobara - MEDICINSKA OPREMA – RADIOGRAFSKI APARAT SA PODNIM NOSAČEM RTG CEVI I DODATNOM OPREMOM, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije-pojašnjenja I
Obaveštenje o zajključenom ugovoru

JNMV 10/2020 Javna nabavka dobara - MEDICINSKA OPREMA – NADOGRADNJA POSTOJEĆEG CARESTREAM RTG SISTEMA SA DODATNOM OPREMOM, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 9/2020 Javna nabavka usluga - POPRAVKA RENDGEN APARATA GE DEFINIUM 8000, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 8/2020 Javsna nabavka usluga - BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA, oblikovano po partijama od 1 do 7, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštutu prava
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora
Obaveštenje o zajključenom ugovoru

JNOP 14/2020 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – HEMIKALIJE – MEDICINSKI RASTVORI, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 13/2020 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - MEDICINSKA DEZINFEKCIJA, oblikovano po partijama od 1 do 2, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 12/2020 Javna nabavka usluga - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH LICA, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 7/2020 Javna nabavka usluga - ODRŽAVANJE I POPRAVKA BOLNIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JNMV 6/2020 Javna nabavka usluga - USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoruObaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 11/2020 javna nabavka dobara, SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE,. MASKE I ZAŠTITNA OPREMA. oblikovano po partijama, od 1 do 7, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obistavi postupka


JNOP 10/2020, javna nabavka usluga - SPECIJALIZOVANE USLUGE MAŠINSKOG PRANJA I ODRŽAVANJA PODOVA, oblikovano po partijama od 1 do 2, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 5/2020, javna nabavka dobara - KANCELARIJSKI MATERIJAL, TONERI, KERTRIDŽI I RIBONI, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 9/2020, otvoreni postupak za javnu nabavku dobara / NEMEDICINSKA OPREMA – KOMPRESOR ZA ČILER
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije I
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 8/2020, otvoreni postupak za javnu nabavku dobara / RAČUNARSKA OPREMA - NABAVKA OPREME ZA UNAPREĐENJE INFORMACIONOG SISTEMA I DIGITALNOG POVEZIVANJA U IPBV
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije-pojašnjenja I
Izmene i dopune konkursnе dokumentacije Ι
Dodatne informacije-pojašnjenja
II
Odluka o dodeli ugovora

JNOP 7/2020, otvoreni postupak za javnu nabavku dobara / MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA TRETMANE KONTINUIRANE ZAMENE BUBREŽNE FUNKCIJE na aparatu „Fresenius Multifiltrate“, oblikovano po partijama od 1 do 2
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JNOP 6/2020, SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - MEDICINSKA DEZINFEKCIJA, oblikovano po partijama od 1 do 4, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursna dokumentacije Ι
Obaveštenje o produženju roka dostave ponuda

JNMV 4/2020 - javnа nabavku dobara - PRIRODNO NEGAZIRANA VODA NA APARATIMA ZA VODU,  javne nabavke male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 3/2020 - javnа nabavku dobara - LAPTOP, ŠTAMPAČ I EKSTERNI SNIMAČ,  javne nabavke male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 2/2020 - postupak javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku dobara - MEDICINSKA OPREMA – FIBER BRONHOSKOP
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 1/2020 - postupak javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku dobara - ENTERALNA HRANA ZA PACIJENTE, oblikovano po partijama od 1 do 2
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije-pojašnjenja I
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 5/2020 - otvoreni postupak za javnu nabavku dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – ALERGENI ZA PRICK TEST I DEPO
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 4/2020 - otvoreni postupak za javnu nabavku dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – HEMIKALIJE – MEDICINSKI RASTVORI
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka

JNOP 3/2020 - otvoreni postupak za javnu nabavku dobara / LEKOVI VAN LISTE LEKOVA II, oblikovano po partijama od 1 do 9
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursna dokumentacije Ι
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 2/2020 - otvoreni postupak za javnu nabavku dobara / LEKOVI VAN LISTE LEKOVA I, oblikovano po partijama od 1 do 13
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursna dokumentacije Ι
Dodatne informacije-pojašnjenja I

Izmene i dopune konkursna dokumentacije ΙΙ
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 1/2020 - otvoreni postupak za javnu nabavku dobara /LEKOVI ZA HUMANU UPOTREBU, oblikovano po partijama od 1 do 12
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursna dokumentacije  Ι
Dodatne informacije-pojašnjenja I
Izmene i dopune konkursna dokumentacije ΙΙ
Odluka o dodeli ugovora

Javne nabavke 2019

 

JNMV 17/2019 - Javna nabavka usluga, SERVISIRANJE VIDEOBRONHOSKOPA, PROIZVOĐAČA OLYMPUS, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JNMV 16/2019 - Javna nabavka dobara, HIGIJENSKI POTROŠNI MATERIJAL, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije-pojašnjenja I
Odluka o dodeli ugovora

JNOP 29/2019, SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL I LABORATORIJSKI MATERIJAL, OBLIKOVANO PO PARTIJAMA OD 1 DO 71, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije I
Dodatne informacije II

Dodatne informacije III
Dodatne informacije IV
Dodatne informacije V
Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

JNOP 28/2019, MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - UGRADNI MATERIJAL U HIRURGIJI - INSTRUMENTI I UGRADNE PLOČE ZA STABILIZACIJU GRUDNOG KOŠA, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 27/2019, SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - RTG FILMOVI I PRATEĆA OPREMA, oblikovano po partijama od 1 do 4, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 26/2019 МEDICINSKA OPREMA - INSTRUMENTI ZA EBDOSKOPSKU HIRURGIJU (VATS LOBEKTOMIJA), otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 25/2019, SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU PULMOLOGIJU, oblikovano po partijama od 1 do 52, otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije-pojašnjenja I
Dodatne informacije-pojašnjenja II
Dodatne informacije-pojašnjenja III

Izmene i dopune KD I
Obaveštenje o prodiženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 24/2019 SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA BRONHOLOŠKI KABINET, oblikovano po partijama od 1 do 6
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 15/2019 Javna nabavka dobara - RAČUNARSKA OPREMA, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i diopune konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

JNOP 23/2019 Javna nabavka dobara / NEMEDICINSKA OPREMA – MAŠINE ZA PRANJE POSUĐA, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Dodatna pojašnjenja II
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Dodatna pojašnjenja III
Dodatna pojašnjenja IV
Odluka o dodeli ugovora

JNOP 22/2019 Javna nabavka dobara / NEMEDICINSKA OPREMA – KOMPRESOR ZA ČILER, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

JNMV 14/2019 Javna nabavka usluga / Popravka uređaja za kompjuterizovanu tomografiju General Electric model Lightspeed VCT – zamena detektorskog modula, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 21/2019 Javna nabavka usluga - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU FASADE, POPRAVKA KROVA I PARTERNOG UREĐENJA KAMENICE 1, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Izmene i diopune konkursne dokumentacije I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatna pojašnjenja II
Izmene i diopune konkursne dokumentacije II
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda II
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 13/2019 Javna nabavka radova – REKONSTRUKCIJA PODA U KUHINJI SA ZAMENOM VODOVODNIH, KANALIZACIONIH I PARNIH CEVI I PLOČICA, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije-pojašnjenja I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatna pojašnjenja II

Dodatna pojašnjenja III
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda II
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 20/2019 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTRPŠNI MATERIJAL - Pribor i materijal za hirurgiju i anesteziju, oblikovano po partijama od 1 do 60
JNOP 20/2019 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTRPŠNI MATERIJAL - Pribor i materijal za hirurgiju i anesteziju, oblikovano po partijama od 1 do 61
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
I Izmene i dopune konkursne dokuemnatcije

II Izmene i dopune konkursne dokuemnatcije
I Dodatne informacije-pojašnjenja
III Izmene i dopune konkursne dokumentacije

IV Izmene i dopune konkursne dokumentacije
II dodatne informacije/pojašnjenja

III dodatne informacije/pojašnjenja
IV dodatne informacije/pojašnjenja
V Izmene i dopune konkursne dokumentacije
V dodatne informacije/pojašnjenja
VI dodatne informacije/pojašnjenja

VII dodatne informacije/pojašnjenja
VI Izmene i dopune konkursne dokumentacije
VIИI dodatne informacije/pojašnjenja
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o yaključenom ugovoru

JNMV 12/2019 Javna nabavka dobara - GORIVO ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 19/2019 Javna nabavka usluga - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU MAŠINSKE SALE NA V SPRATU GLAVNE ZGRADE INSTITUTA, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 11/2019 ADAPTACIJA RASVETE U INSTITUTU ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE U SKLADU SA PROJEKTOM ŠTEDLJIVE RASVETE,
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 18/2019 MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – UGRADNI MATERIJAL U HIRURGIJI, oblikovano po partijama od 1 do 4
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka

JNMV 10/2019 Javna nabavka radova – REKONSTRUKCIJA PODA U KUHINJI SA ZAMENOM VODOVODNIH, KANALIZACIONIH I PARNIH CEVI I PLOČICA, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka

I Izmene konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka

JNOP 17/2019 Javna nabavka dobara / MEDICINSKA OPREMA – RADIOGRAFSKO FLUOROSKOPSKI APARAT SA C-LUKOM, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
I Dodatna obaveštenja i pojašnjenja

I Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene konkursne dokumentacije II

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda II
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 16/2019 Javna nabavka dobara / NEMEDICINSKA OPREMA – PROFESIONALNA MAŠINA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU KRUPNOG POSUĐA, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 15/2019 Javna nabavka dobara / NEMEDICINSKA OPREMA – MAŠINE ZA PRANJE POSUĐA, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

JNOP 14/2019 Javna nabavka dobara / NEMEDICINSKA OPREMA – SUŠARA ZA VEŠ 50kg, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 13/2019 Javna nabavka dobara / NEMEDICINSKA OPREMA –VEŠ MAŠINA 75 kg, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 12/2019 Javna nabavka dobara / NEMEDICINSKA OPREMA – KOMPRESOR ZA ČILER, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
I Dodatna pojašnjenja

I Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

JNOP 11/2019 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE, MASKE I ZAŠTITNA OPREMA, oblikovano po partijama od 1 do 8,  otvoreni postupak
Pozibv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Dodatna pojašnjenja II
Obavštenje o zaključenom ugovoru


JNMV 9/2019 Javna nabavka dobara / MEDICINSKA OPREMA  - BODY PLETIZMOGRAF SA DIFUZIJOM BRONHOPROVOKACIJOM I MIP/MEP, javna nabavka male vrednosti
Pozibv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JNMV 8/2019 Javna nabavka dobara / MEDICINSKA OPREMA - SISTEM ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM IZLUČEVINAMA, oblikovano po partijama od 1 do 2, javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JNOP 10/2019 Javna nabavka dobara / MEDICINSKA OPREMA – VIDEO BRONHOSKOP, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JNOP 9/2019 Javna nabavka dobara / MEDICINSKA OPREMA – APARAT “ESMO”, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JNOP 8/2019 Javna nabavka dobara / LEKOVI VAN LISTE LEKOVA - Pirfenidon, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JNMV 7/2019 Javna nabavka usluga – ODRŽAVANJE I POPRAVKA BOLNIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora


JNOP 7/2019 Javna nabavka usluga - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH LICA, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JNOP 6/2019 Javna nabavka usluga - SPECIJALIZOVANE USLUGE MAŠINSKOG PRANJA I ODRŽAVANJA PODOVA, oblikovano po partijama od 1 do 2, otvoreni postupak
Poziv na podnošenje ponuda

Konkursna dokumenatcija
Odluka o dodeli ugovora

JNMV 6/2019 Javna nabavka usluga - USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, javna nabavaka male vrednosti
Poziv na podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JNOP 5/2019 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – ZAVOJNI MATERIJAL, oblikovano po partijama od 1 do 12, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JNOP 4/2019 Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA TRETMANE KONTINUIRANE ZAMENE BUBREŽNE FUNKCIJE na aparatu „Fresenius Multifiltrate“, oblikovano po partijama od 1 do 2, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 3/2019 Javna nabavka dobara / LEKOVI ZA HUMANU UPOTREBU – LEKOVI VAN LISTE LEKOVA II, oblikovano po partijama od 1 do 10, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

JNOP 2/2019 Javna nabavka dobara / LEKOVI ZA HUMANU UPOTREBU – LEKOVI VAN LISTE LEKOVA I, oblikovano po partijama od 1 do 10, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
I Dodatna pojašnjenja
I Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 1/2019 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – HEMIKALIJE – MEDICINSKI RASTVORI, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JNMV 5/2019 Javna nabavka dobara / LEKOVI ZA HUMANU UPOTREBU – LEKOVI SA LISTE LEKOVA, oblikovano po partijama od 1 do 10, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I

Izmena konkursne dokumentacije I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatna pojašnjenja II
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

JNMV 4/2019 Javna nabavka dobara - ENTERALNA HRANA ZA PACIJENTE, oblikovano po partijama od 1 do 2, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 3/2019 Javna nabavka dobara / MEDICINSKA OPREMA – PROTOKOMERI, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JNMV 2/2019 Javna nabavka usluga - SERVISIRANJE VIDEOBRONHOSKOPA, proizvođača OLYMPUS, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 1/2019 Javna nabavka dobara / MEDICINSKA OPREMA – VIDEO BRONHOSKOP, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Кonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javne nabavke 2018  

JN OP 33/2018 Javna nabavka dobara – KANCELARIJSKI MATERIJAL, TONERI, KERTRIDŽI I RIBONI, oblikovano po partijama od 1 do 3, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 13/2018 Javna nabavka dobara – PRIRODNO NEGAZIRANA MINERALNA VODA NA APARATIMA ZA VODU, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaklučeniom ugovoru

JNMV 12/2018 Javna nabavka dobara / MEDICINSKA OPREMA – BOLNIČKI KREVETI I ORMARIĆI, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
I Dodatne informacije i pojašnjenja

Odluka o dodeli ugovora
Obave[tenje o zaključenom ugovoru

JN OP 32/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI I LABORATORIJSKI MATERIJAL, oblikovano po partijama od 1 do 47, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja I
Dodatne informacije i pojašnjenja II
Odluka o obustavi postupka
O
Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 11/2018 Javna nabavka dobara / MEDICINSKA OPREMA – BOLNIČKI KREVETI I ORMARIĆI, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
I Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odlukao obustavi posupka
Obaveštenje o obustavi postupka

JN OP 31/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - MEDICINSKA DEZINFEKCIJA, oblikovano po partijama od 1 do 3, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 30/2018 Javna nabavka dobara / MEDICINSKA OPREMA – SISTEM ZA KOMPJUTERIZOVANU TOMOGRAFIJU (CT) SA DODATNOM OPREMOM, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Dodatna pojašenja I
Dodatna pojašenja II
Izmene i dopune konkursne dokumentacije II
Dodatna pojašenja III
Dodatna pojašenja IV
Dodatna pojašnjenja V
Izmene i dopune konkursne dokumentacije III
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatna pojašnjenja VI
Dodatna pojašnjenja VII
Izmene i dopune konkursne dokumentacije IV
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda II
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 29/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – Sistemi, oblikovano po partijama od 1 do 12, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 28/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - LABORATORIJSKI PRIBOR (staklo, plastika i ostalo), oblikovano po partijama od 1 do 14, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije I
Dodatne informacije II
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatne informacije III
Izmene i dopune konkursne dokumentacije II
II Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatne informacije IV
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 27/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - RTG FILMOVI I PRATEĆA OPREMA, oblikovano po partijama od 1 do 5, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN MV 10/2018 Javna nabavka dobara - HIGIJENSKI POTROŠNI MATERIJAL, oblikovano po partijama od 1 do 2, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
I Dodatna pojašnjenja
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 26/2018 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA EKSTRAKORPORALNU MEMBRANSKU OKSIGENACIJU, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 25/2018 Javna nabavka dobara - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL ZA PATOFIZIOLOGIJU DISANJA I RESPIRATORNE POREMEĆAJE TOKOM SPAVANJA, oblikovano po partijama od 1 do 6, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 24/2018 Javna nabavka dobara - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU, oblikovano po partijama od 1 do 22, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Dodatna pojašnjenja II
Dodatna pojašnjenja III
Izmene i dopune konkursne dokumentacije II
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 23/2018 Javna nabavka dobara - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL ZA PATOLOŠKO-ANATOMSKU I MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU, oblikovano po partijama od 1 do 16, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Dodatna pojašnjenja II
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Dodatna pojašnjenja III
Dodatna pojašnjenja IV
Izmene i dopune konkursne dokumentacije II
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 22/2018 Javna nabavka dobara - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL ZA BIOHEMIJSKU DIJAGNOSTIKU, oblikovano po partijama od 1 do 10, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Odluka o obustavi postupka Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 21/2018 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA BRONHOLOŠKI KABINET, oblikovano po partijama od 1 do 6, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 20/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – IGLE I ŠPRICEVI, oblikovano po partijama od 1 do 6, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 19/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – ZAŠTITNI MATERIJAL, (od PVC-a i flisa, rukavice i maske), oblikovano po partijama od 1 do 7, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Dodatna pojašnjenja II
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 18/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – STERILIZACIJA, oblikovano po partijama od 1 do 3, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka

JN OP 17/2018 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU, oblikovano po partijama od 1 do 10, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka

JN OP 16/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – Kateteri i sonde, oblikovano po partijama od 1 do 7, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 15/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – Drenovi, oblikovano po partijama od 1 do 9, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 14/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – Papirni, pvc i ostali, oblikovano po partijama od 1 do 16, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene konkursne dokumentacije I
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka

JN OP 13/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – Hirurški pribor, oblikovano po partijama od 1 do 15, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka

JN OP 12/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – MATERIJAL I PRIBOR ZA ANESTEZIJU, oblikovano po partijama od 1 do 20, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Dodatna pojašnjenja II
Izmene konkursne dokumentacije I
Dodatna pojašnjenja III
Dodatna pojašnjenja IV
Izmene i dopune KD II
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 11/2018 Javna nabavka dobara - MEDICINSKA OPREMA, oblikovano po partijama od 1 do 2, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN MV 9/2018 Javna nabavka dobara - GORIVO ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 10/2018 Javna nabavka dobara / MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – Ugradni materijal u hirurgiji - ostali, oblikovano po partijama od 1 do 3, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 9/2018 Javna nabavka dobara / SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – Hirurški šavni materijal, oblikovano po partijama od 1 do 11, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Dodatna pojašnjenja II
Dodatna pojašnjenja III
Izmene i dopune konkursne dokumentacije I
Dodatna pojašnjenja IV
Izmene i dopune konkursne dokumentacije II
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 8/2018 Javna nabavka dobara / MEDICINSKA OPREMA – APARAT ZA MERENJE IZDAHNUTOG NO (bronhijalni, alveolarni, nazalni), otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN MV 8/2018 Javna nabavka usluga - USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Izmene konkursne dokumentacije I
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN MV 7/2018 Javna nabavka usluga - ODRŽAVANJE I POPRAVKA BOLNIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA, javna nabavka male vrednosti

JNMV 6/2018 Javna nabavka dobara / LEKOVI ZA HUMANU UPOTREBU – LEKOVI SA LISTE LEKOVA,
oblikovano po partijama od 1 do 3, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 7/2018 Javna nabavka usluga - SPECIJALIZOVANE USLUGE MAŠINSKOG PRANJA I ODRŽAVANJA PODOVA,
oblikovano po partijama od 1 do 2, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 5/2018 Javna nabavka dobara - RADNE UNIFORME I POSTELjNO RUBLJE, javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 6/2018 Javna nabavka usluga - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH LICA, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN MV 4/2018 Javna nabavka dobara  - ENTERALNA HRANA ZA PACIJENTE, Javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
baveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 5/2018 Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA TRETMANE KONTINUIRANE ZAMENE BUBREŽNE FUNKCIJE
na aparatu „Fresenius Multifiltrate“, oblikovano po partijama od 1 do 2, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN MV 1/2018 Javna nabavka dobara - NEMEDICINSKA OPREMA - PROJEKTOVANI NAMEŠTAJ, Javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN MV 2/2018 Javna nabavka dobara - LEKOVI ZA HUMANU UPOTREBU– LEKOVI SA LISTE LEKOVA, oblikovano po partijama od 1 do 9, Javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja 1
Izmene i dopune komkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatna pojašnjenja II
Izmene i dopune konkursne dokumentacije II
I Obaveštenje o produženju roka ѕa podnošenje ponuda
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenju ugovora

JN MV 3/2018 Javna nabavka dobara - ENTERALNA HRANA ZA PACIJENTE, oblikovano po partijama od 1 do 2, Javna nabavka male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka

JN OP 1/2018 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – HEMIKALIJE - MEDICINSKI RASTVORI, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 2/2018 Javna nabavka dobara - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL – ALERGENI ZA PRICK TEST I DEPO, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konmursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 3/2018 Javna nabavka dobara - LEKOVI ZA HUMANU UPOTREBU– LEKOVI VAN LISTE LEKOVA, oblikovano po partijama od 1 do 16, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene konkursne dokumentacije I
Izmene konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 4/2018 Javna nabavka dobara  - MEDICINSKA OPREMA, oblikovano po partijama od 1 do 3, otvoreni postupak
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja I
Dodatna pojašnjenja II
Izmene konkursne dokumentacije II
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javne nabavke 2017  
 
JN MV 10/2017 Javna nabavka dobara / MEDICINSKA OPREMA – Konzola za EKOS za lečenje PTE, Javna nabavka male vrednosti
 
 
JN MV 9/2017 Javna nabavka dobara - GORIVO ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE, Javna nabavka male vrednosti
 
JN OP 20/2017 Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Ugradni materijal u hirurgiji-ostali, oblikovano po partijama od 1 do 3, otvoreni postupak
 
JN OP 19/2017 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Hirurški šavni materijal, oblikovano po partijama od 1 do 11, otvoreni postupak
 
JN PPSOPZPP 4/2017 Javna nabavka radova –Adaptacija dela prostora Klinike za opstruktivne bolesti pluća i akutne pneumopatije (I sprat) i dela prostora Klinike za pulmološku onkologiju (II sprat), pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
 
JN OP 18/2017 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - RUKAVICE, oblikovano po partijama od 1 do 3,  otvoreni postupak
 
JN OP 17/2017 Javna nabavka dobara - MEDICINSKA DEZINFEKCIONA SREDSTVA,
oblikovano po partijama od 1 do 6, otvoreni postupak
 
JN OP 16/2017 Javna nabavka dobara - NADOGRADNJA I PROŠIRENJE POSTOJEĆEG SISTEMA HiPath 4000 V2.0 NA POSLEDNJU SOFTVERSKU VERZIJU Openscape 4000, otvoreni postupak
 
JN OP 15/2017 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - SISTEMI,
oblikovano po partijama od 1 do 11, otvoreni postupak
 
JN MV 8/2017 Javna nabavka dobara - RADNE UNIFORME I POSTELJNO RUBLJE, Javna nabavka male vrednosti
 
JN OP 14/2017 Javna nabavka dobara - SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - RUKAVICE,
oblikovano po partijama od 1 do 4,  otvoreni postupak
JN PPSOPZPP 3/2017 Javna nabavka dobara - MEDICINSKA OPREMA - RIGIDNI BRONHOSKOP,
pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
 
JN OP 13/2017 Javna nabavka dobara - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL za mikrobiologiju,
oblikovano po partijama od 1 do 18, otvoreni postupak
 
JN OP 12/2017 Javna nabavka dobara - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL za biohemiju,
oblikovano po partijama od 1 do 16, otvoreni postupak
 
JN OP 11/2017 Javna nabavka dobara - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL za patologiju,
oblikovano po partijama od 1 do 13, otvoreni postupak
 
JN MV 7/2017 Javna nabavka dobaraHIGIJENSKI POTROŠNI MATERIJAL,
oblikovano po partijama od 1 do 2
 
JN OP 10/2017 Javna nabavka radova –Adaptacija dela prostora Klinike za opstruktivne bolesti pluća i akutne pneumopatije (I sprat) i dela prostora Klinike za pulmološku onkologiju (II sprat), otvoreni postupak
Konkursna dokumentacija
 
JN MV 5/2017 Javna nabavka usluga – USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, javna nabavka male vrednosti
 
JN MV 6/2017 Javna nabavka usluga – ODRŽAVANJE I POPRAVKA BOLNIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA,
javna nabavka male vrednosti
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 9/2017 Javna nabavka usluga, MAŠINSKO PRANJE PODOVA I ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORIJA,
oblikovano po partijama od 1 do 2
Odluka o dodeli ugovora
 
JN OP 8/2017 Javna nabavka usluga- OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH LICA, otvoreni postupak
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN OP 7/2017 Javna nabavka dobara- MEDICINSKA OPREMA,
oblikovano po partijama od 1 do 3, otvoreni postupak
 
JN OP 4/201 Javna nabavka dobra / MEDICINSKA OPREMA – SISTEM ZA ANESTEZIJU
 
JN OP 3/2017 Javna nabavka radova – Adaptacija dela prostora Klinike za opstruktivne bolesti pluća i akutne pneumopatije (I sprat) i dela prostora Klinike za pulmološku onkologiju (II sprat), otvoreni postupak
 
JN MV 4/2017 Javna nabavka dobra – LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL - ALERGENI,
oblikovano po partijama od 1 do 2, javna nabavka male vrednosti
 
JN OP 6/2017 Javna nabavka dobara-LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL – RO FILMOVI,
oblikovano po partijama od 1 do 2, otvoreni postupak
 

JN OP 5/2017 Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA TRETMANE KONTINUIRANE ZAMENE BUBREŽNE FUNKCIJE na aparatu „Fresenius Multifiltrate“, oblikovano po partijama od 1 do 2
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora 

 JN MV 3/2017 Javna nabavka dobra – ENTERALNA HRANA ZA PACIJENTE,
oblikovano po partijama od 1 do 2, javna nabavka male vrednosti.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN MV 2/2017 Javna nabavka dobra – HEMIKALIJE - MEDICINSKI RASTVORI, javna nabavka male vrednosti.
 

Javna nabavka dobra – LEKOVI ZA HUMANU UPOTREBU– LEKOVI VAN LISTE LEKOVA, oblikovano po partijama od 1 do 14, JN OP 2/2017, otvoreni postupak

 

JN OP 1/2017 Javna nabavka dobra – LEKOVI ZA HUMANU UPOTREBU– LEKOVI SA LISTE LEKOVA,
oblikovano po partijama od 1 do 15, otvoreni postupak

 

JN MV 1/2017 Javna nabavka usluga - Izrada kompletne projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova na adaptaciji dela prostora u objektu Instituta za plućne bolesti Vojvodine, javne nabavka male vrednosti

 

JN PPBOPZPP 1/2017 Javna nabavka usluga - POPRAVKA UREĐAJA ZA KOMPJUTERIZOVANU TOMOGRAFIJU (GE-VCT 64) – zamena operatorske konzole GOC6.6, Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

 
Javne nabavke 2016  

Javna nabavka dobara - MEDICINSKA OPREMA (Injektor za multislajsni CT skener, model SOMATOM Definition AS/20 Open/14444269, Aparat za neinvazivnu ventilaciju i Monitor vitalnih funkcija), po partijama, JN OP 22/2016, Otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatna pojašnjenja

Dodatna pojašnjenja

Dodatna pojašnjenja

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatna pojašnjenja

Dodatna pojašnjenja

Dodatna pojašnjenja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - MEDICINSKA OPREMA, - Sistem za ventilaciju obdukcione sale, JN PPBOPZPP 3/2016, Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Dodatna pojašnjenja

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka dobara – NABAVKA I ZAMENA RENDGENSKE CEVI ZA GE VCT 64 LIGHTSPEED, JN OP 21/2016, Otvoreni postupak, koji se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Javna nabavka dobara – MEDICINSKA OPREMA – FIBER OPTIČKI BRONHOSKOP, JNMV 9/2016, Javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – MEDICINSKA OPREMA, oblikovano po partijama od 1 do 3, JNMV 8/2016 Javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara – LEKOVI VAN LISTE LEKOVA - ESBRIET, JNMV 7/2016, Javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Pribor za hirurgiju, oblikovano po partijama od 1 do 31, JN OP 20/2016 otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

II Dodatno pojašnjenje

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

Javna nabavka MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Ugradni materijal u hirurgiji - ostali, oblikovano po partijama od 1 do 3, JN OP 19/2016 otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – Hirurški šavni materijal i pribor, oblikovano po partijama od 1 do 11, JN OP 18/2016, Otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje II

Dodatno pojašnjenje III

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 26.08.2016

Dodatno pojašnjenje IV

Dodatno pojašnjenje V

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 02.09.2016

Dodatno pojašnjenje VI

Dodatno pojašnjenje VII

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 08.09.2016

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava

Dodatno pojašnjenje VIII

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Gumeni i PVC proizvodi, oblikovano po partijama od 1 do 34, JN OP 17/2016, Otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje II

Dodatno pojašnjenje III

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 01.09.2016

Dodatno pojašnjenje IV

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 06.09.2016

Dodatno pojašnjenje V

Dodatno pojašnjenje VI

Dodatno pojašnjenje VII

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka dobara - MEDICINSKA OPREMA, oblikovana po partijama od 1 do 4, JN OP 16/2016, Otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Laboratorijski pribor, oblikovano po partijama od 1 do 23, JN OP 15/2016, otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Trake i papir za sterilizaciju, oblikovano po partijama od 1 do 11, JN OP 14/2016, Otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Zavojni, oblikovano po partijama od 1 do 19, JN OP 13/2016, Otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL za biohemiju, oblikovano po partijama od 1 do 13, JN OP 12/2016, Otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL za patologiju, oblikovano po partijama od 1 do 15, JN OP 11/2016, Otvoreni postupak 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL za mikrobiologiju, oblikovano po partijama od 1 do 14, JN OP 10/2016, Otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Dodatno pojašnjenje

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL za spirometriju, oblikovano po partijama od 1 do 3, JN OP 9/2016, Otvoreni postupak 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL za Bronhološki kabinet, oblikovano po partijama od 1 do 6, JN OP 8/2016, Otvoreni postupak 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Filmovi za RTG snimanje, oblikovano po partijama od 1 do 3, JN OP 7/2016, Otvoreni postupak 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javnu nabavka usluga – ODRŽAVANJE I POPRAVKA BOLNIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA, JNMV 6/2016, Javna nabavka male vrednosti 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - MEDICINSKA DEZINFEKCIONA SREDSTVA, oblikovano po partijama od 1 do 7, JN OP 6/2016, Otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - MEDICINSKA OPREMA - VIDEOBRONHOSKOP, JNMV 5/2016, Javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - HEMIKALIJE (MEDICINSKI RASTVORI), JNMV 4/2016, Javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

Javna nabavka dobara - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA TRETMANE KONTINUIRANE ZAMENE BUBREŽNE FUNKCIJE na aparatu „Fresenius Multifiltrate", JN OP 5/2016, Otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda 

Konkursna dokumentacija 

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

DODATNE INFORMACIJE/POJAŠNJENJA

II DODATNE INFORMACIJE/POJAŠNJENJA

III DODATNE INFORMACIJE/POJAŠNJENJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga - POPRAVKA UREĐAJA ZA KOMPJUTERIZOVANU TOMOGRAFIJU (GE-VCT 64) – zamena detektorskog modula (FRDM), JN PPBOPZPP 2/2016, Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH LICA, JN OP 4/2016, Otvoreni postupak 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - RADNE UNIFORME I POSTELJNO RUBLJE, JNMV 3/2016, Javna nabavka male vrednosti 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Dodatno pojašnjenje

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

Javna nabavka usluga - MAŠINSKO PRANJE PODOVA I ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORIJA, JN OP 3/2016, Otvoreni postupak 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - ENTERALNA HRANA ZA PACIJENTE, JNMV 2/2016, Javna nabavka male vrednosti 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija i tehnička specifikacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - HEMIKALIJE (MEDICINSKI RASTVORI),  JNMV 1/2016, Javna nabavka male vrednosti 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija i tehnička specifikacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Dodatno pojašnjenje

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka dobara - LEKOVI ZA LEČENJE CISTIČNE FIBROZE, oblikovano po partijama od 1 do 2, JN OP 2/2016, Otvoreni postupak 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija i tehnička specifikacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara - LEKOVI ZA HUMANU UPOTREBU, oblikovano po partijama od 1 do 32,  JN OP 1/2016, Otvoreni postupak 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija i tehnička specifikacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javne nabavke 2015  

 Javna nabavka dobara - NEMEDICINSKA OPREMA – ENTERIJER – ZAVESE u okviru projekta Kamenica 2 - Izgradnja novih i nadogradnja već postojećih objekata, 

JN OP 31/2015, Otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje

Obaveštenje o produženju roka

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga - SERVISIRANJE VIDEOBRONHOSKOPA (komada 3), proizvođača OLYMPUS, JN PPBOPZPP 10/2015

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju PPBO

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka PPBOPZPP 9/2015 

Obaveštenje o pokretanju PPBO

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka PPBOPZPP 8/2015

Obaveštenje o pokretanju PPBO

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka PPBOPZPP 7/2015 

Obaveštenje o pokretanju PPBO

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Dodatno pojašnjenje

Obaveštenje o produženju roka

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Dodatno pojašnjenje

Obaveštenje o produženju roka

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka PPBOPZPP 5/2015 

Obaveštenje o pokretanju PPBO

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje

Obaveštenje o produženju roka

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka PPBOPZPP 4/2015

Obaveštenje o pokretanju PPBO (radovi u objektu Kamenica 2)

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Dodatno pojašnjenje

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Nova tehnička specifikacija, obrazac ponude

Dodatno pojašnjenje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovor

Javna nabavka PPBOPZPP 3/2015 

Obaveštenje o pokretanju PPBO (radovi u objektu Kamenica 2)

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Dodatno pojašnjenje

Izmene i dopune

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka 30/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog

Izmene i dopune

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje

Izmene i dopune

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Nova tehnička specifikacija, obrazac ponude

Dodatno pojašnjenje

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Nova tehnička specifikacija, obrazac ponude

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 29/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog

Izmene i dopune

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka 28/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog

Izmene i dopune

Izmene i dopune

Izmenjena tehnička specifikacija i obrazac ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka 27/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog

Izmene i dopune

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka 26/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog

Izmene i dopune

Dodatne informacije i pojašnjenja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka 25/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog

Izmene i dopune

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka 24/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog

Dodatne informacije

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Izmene i dopune

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka 23/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog

Izmene i dopune

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora - JN PPSOPZPP 6-2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JN PPSOPZPP 6-2015

Javna nabavka 22/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Prilog - generički nazivi

Izmene konkursne dokumentacije

Izmene konkursne dokumentacije - prilog

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 21/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 20/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka 19/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 18/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Dodatno pojašnjenje

Dodatno pojašnjenje

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 17/2015 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 16/2015

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Izmenjena tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 15/2015 

Poziv za podnošenje ponuda - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL za Bronhološki kabinet

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Izmene i dopune konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Izmenjena tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Izmene i dopune konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Izmenjena tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Obaveštenje o produženju roka

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka 14/2015 

Poziv za podnošenje ponuda - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL za patologiju

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka 13/2015 

Poziv za podnošenje ponuda - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL za biohemiju

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Izmene i dopune dokumentacije

Izmenjena tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Izmenjena konkurska dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka 12/2015 

Poziv za podnošenje ponuda - LABORATORIJSKI REAGENSI I MATERIJAL za mikrobiologiju

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

Izmenjena teh. spec. Obrazac ponude i struk. cene

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Izmenjena teh. spec. Obrazac ponude i struk. cene

Pojašnjenje izmene konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pojašnjenje izmene konkursne dokumentacije

Pojašnjenje izmene konkursne dokumentacije

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka 11/2015 

Poziv za podnošenje ponuda - Materijal za dijalizu

Konkursna dokumentacija

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Izmena i dopuna konkursne dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Izmenjena tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacija 10.6.2015.

Izmenjena konkursna dokumentacija 10.6.2015.

Izmenjena tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene 10.6.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 25.6.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 26.6.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 29.6.2015.

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka 10/2015 

Poziv za podnošenje ponuda - Laboratorijski reagensi i materijal za spirometriju

Konkursna dokumentacija za 10/2015

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Obaveštenje o obustavi postupka za 10/2015

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o obustavi postupka za 10/2015 - I

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka 9/2015 

Poziv za podnošenje ponuda - RTG filmovi

Konkursna dokumentacija za 9/2015

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Obaveštenje o zaključenju ugovora.doc

Javna nabavka 8/2015 

Poziv za podnošenje ponuda - Zavoji

Konkursna dokumentacija za 8/2015

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Izmena i dopuna konkursne dokumentacija 17.6.2015.

Izmenjena konkursna dokumentacija 17.6.2015.

Izmenjena tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene 17.6.2015.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 19.6.2015. pojašnjenje

Izmenjena konkursna dokumentacija 22.6.2015.

Izmenjena tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene 22.6.2015.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacija 22.6.2015.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 23.6.2015. pojašnjenje

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 26.6.2015. pojašnjenje

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka male vrednosti 1/2015 

Poziv za podnošenje ponuda - Enteralna hrana za pacijente

Konkursna dokumentacija za JNMV 1/2015

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene za JNMV 1/2015

Izmena konkursne dokumentacije za JNMV 1/2015

Izmenjena konkursna dokumentacija za JNMV 1/2015

Izmena konkursne dokumentacije za JNMV 1/2015

Izmenjena konkursna dokumentacija za JNMV 1/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 7/2015 

Poziv za podnošenje ponuda - Lekovi za lečenje cistične fibroze

Konkursna dokumentacija za 7/2015

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 6/2015

Poziv za podnošenje ponuda - Lekovi za humanu upotrebu

Konkursna dokumentacija za 6/2015

Tehnička specifikacija, obrazac, struktura cene

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10.6.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka 17.6.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 5/2015

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave poziva - popravka uređaja za kompjuterizovanu tomografiju

Konkursna dokumentacija za 5/2015

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije za 5/2015

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za 5/2015

Izmenjena konkursna dokumentacija za 5/2015

Pojašnjenje konkursne dokumentacija za 5/2015

Odluka o dodeli ugovora za 5/2015

Obaveštenje o zaključenju ugovora za 5/2015

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567